תקנון אתר ריבר

  ברוכים הבאים לאתר האינטרנט bar.co.ilwww.river   (להלן:  "האתר.)"

טרם השימוש באתר, אנא קרא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר (להלן: "התקנון"), המהווים את הבסיס להתקשרות עם מסעדות רשת ריבר נודלס בר (להלן: "הרשת") ולרכישה באמצעות האתר. בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר ומאשר כי קראת בעיון, הבנת והינך מסכים ומקבל על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד הרשת, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו לך על ידי הרשת בהתאם לתקנון/תנאי השימוש. הכתוב בתקנון ביחס לרשת, מתייחס לרבות למנהלי הרשת, נושאי המשרה שלה, עובדיה, יועציה, וכן כל מי שפועל מטעמה של הרשת.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולאמור לעיל, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

הזמנות:

כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להזמין שירות משלוחים באמצעות האתר.

2. הזמנת השירות כאמור מותנית בהזנת מלוא הפרטים הנדרשים ע"י האתר ובמינימום הזמנה בהתאם לכתובת המשלוח. הרשת ו/או מסעדות הרשת השונות ו/או בעליהן ו/או מי ממפעיליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מי מטעמן אינן אחראיות לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו

במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
3. הגולש ו/או המזמין באמצעות האתר מצהיר בזאת על הסכמתו כי הרשת ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS ו/או ולפנות אליהם בכתב או בעל פה ו/או בכל צורה אחרת, לרבות עדכון מצב ההזמנה ו/או המשלוח; אישור ההזמנה טלפונית; בקשה או תנאי למשלוח קוד

הזמנה. 4. כלהמחיריםהמוצגיםבאתרכולליםמע"מ. 5. הרשת עושה כל פעולה על מנת שכל המוצרים הנמכרים על ידה על ידה באתר יהיו

באיכות גבוהה ויגיעו ליעדם מוקדם ככל שניתן. 6. התמונות והמידע באתר מיועדות להמחשה בלבד, ויתכנו שינויים ביניהם לבין

המוצר שסופק בפועל. 7. בכלמקרה,חבותהרשתבגיןמוצריםו/אושירותיםו/אוידעהקשוריםבאתר,תחת

כל עילה משפטית שהיא, לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

8. הרשת ו/או מסעדות הרשת השונות ו/או בעליהן ו/או מי ממפעיליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מי מטעמן אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו מופעל
האתר יהיה תקין, ללא פגמים ו/או וירוסים ו/או תולעים או כל פגם אחר או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הגולש ו/או של מבצע ההזמנה או בציוד אחר עקב השימוש באתר. כמו כן, הרשת ו/או מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי גולש

כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של הרשת. 9. האתר מכיל תכנים שונים לרבות תמונות, מתכונים, חומרי גלם וכיו"ב, המוגנים

ע"י דיני הקנין הרוחני ואין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לצד ג’ את אותם התכנים.

10. ביטול עסקה תעשה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

פרטיות:

11. מאגר מידע ודיוור ישיר: יתכן ולצורכי פעילות האתר, ייאסף מידע אגבי אודות המשתמשים בו, ובכלל זה שימוש בקבצי COOKIES וזאת לצורך שיפור השירות המוצע. האתר מציע לגולשיו אפשרות לקבל עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים. בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), בביצוע הזמנות באתר תוצע למזמין האופציה לקבל שירות זה, ובמידה ויסכים לקבלו, הרשת תהא רשאית לשלוח למזמין מידי פעם בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים מידע בדבר שירותיה וכן תוכן פרסומי. אם אין ברצון המזמין להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, ברשותו לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי הנ”ל באמצעות

פניה לרשת. 12. מטרת איסוף מידע: מידע אודות המזמין נדרש לשם פניה למזמין להשלמת הליך

ההזמנה, וכן לצורך קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לטלפונים ויצירת קשר עם המזמין בדרכים אחרות, בכפוף להסכמת המזמין לכך ולהוראות הדין. יודגשכימסירתנתונים עלידיהמזמיןאינהמחויבתעלפיחוקאולםללאמסירתם,

לא ניתן יהיה להשתמש באתר, לרבות לערוך הזמנות. 13. שימוש במידע: האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המזמין

ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקנייה של המזמינים, וזאת לצורך שיפור השירותים והקשר עם המזמינים, לצורך דיוור ישיר, ו/או לצורכי ניתוח ו/או עיבוד מידע וסטטיסטיקה, ולצורך כך יהיה האתר רשאי להעביר את המידע לצדדים שלישיים ובלבד שלא יהיה בהעברת המידע כאמור בכדי לזהות את המזמין. מידע שייאסף על משתמשים שיבקרו באתר ללא הזדהות יישא אופי

סטטיסטי כללי בלבד. 14. אישור המזמין לשימוש במידע: המזמין מצהיר בזאת כי הוא מאשר את מסירת

הנתונים ו/או המידע ו/או איסופו ו/או שמירתו ו/או עיבודו ו/או עשיית שימוש במידע לצרכים מסחריים ו/או שליחת תוכן פרסומי ו/או כל מידע אחר והכל בהתאם למפורט בתקנון, וכי הוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל

זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הרשת בקשר עם האמור. 15. העברת מידע לצד שלישי: הרשת לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתמשים ומידע המזהה אותם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותם באתר, למעט במקרים אלה: (א) בכפוף לסעיף 11 לעיל, במקרה שהעברה כאמור
דרושה כדי לזכות מזמין בהטבות במסגרת מועדון הלקוחות של הרשת; (ב) אם יתקבל בידי הרשת צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין או מידע אודותיו לצד שלישי או מסירת פרטים כאמור תתבצע על פי כל דין אחר; (ג) בכל מחלוקת,
טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין המזמין לרשת; (ד) העברה לתאגידים קשורים לרשת, ובלבד שתאגידים אלה ישתמשו במידע בכפוף להוראות התקנון; (ה) אם הרשת תמזג את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, ו/או תעביר פעילותה לצד שלישי, במקרה בו תמחה הרשת את פעילותה
המסחרית ו/או כל זכות שלה מכוח התקנון, ובלבד שתאגיד נעבר כאמור יקבל על עצמו את הוראות השימוש במידע בהתאם לתקנון; (ו) לצד שלישי המספק לרשת שירותים הקשורים להזמנות, לרבות לצורך תמיכה באתר, שירות לקוחות, שילוח

ההזמנות.

אבטחת מידע:

  • הרשת עושה את מירב המאמצים לאבטח את המידע אשר נמסר באתר. בעת השימוש באתר, משתמשי האתר מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות לשיבוש פעילות האתר, לרבות כל ניסיונות לחדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיו”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר

    מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר. מובהר בזאת, כי הרשת שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל דרך חוקית כנגד מבצעי הפעולות האסורות לעיל. עם זאת, הרשת אינה יכולה להגן באופן מוחלט על המידע מפני פעולות אסורות כאמור לעיל, ולא תישא בכל אחריות לנזק שיגרם כתוצאה מפריצת אמצעי האבטחה של האתר וחשיפת פרטי מזמין או כל שימוש לרעה אחר, לרבות העברת מידע לצד שלישי לא מורשה. הרשת לא תישא באחריות בקשר לחשיפת פרטי מזמין או כל שימוש לרעה אחר במידה והמזמין לא ישמור על הסיסמא שלו כראוי ו/או יחליפה מעת לעת

    כמומלץ.

דין וסמכות שיפוט:

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט בתל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.